Uitnodiging digitale ALV 24 maart 20:30 uur

Aan alle leden, ereleden en ouders van jeugdleden van tafeltennisvereniging Taverzo

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van tafeltennisvereniging Taverzo, die zal plaatsvinden op woensdagavond 24 maart 2021 om 20.30 uur en digitaal zal worden gehouden. Een nadere toelichting hoe dit zal plaatsvinden zal nog worden toegelicht in een bericht op de website. Vooraf aanmelden is nodig, zie ook verderop in dit bericht.

Uitdrukkelijk wordt gemeld dat voor ieder jeugdlid (onder de 18 jaar) één ouder of voogd stemrecht heeft. Ouders zijn daarom ook van harte welkom.

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen definitieve agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 27 maart 2019,
5. Jaarverslag 2019
6. Financiële verantwoording 2019
7. Financiële verantwoording 2020
8. Verslag Kascontrolecommissie en decharge Bestuur
9. Benoeming kascontrolecommissie 2021
10. Bestuursverkiezing
11. Begroting 2021 en contributievoorstel
12. Inzet vrijwilligers
13. Rondvraag
14. Sluiting

Toelichting op de agenda

  • De punten 1, 2, 3, 8, 9, 12 en 13 behoeven geen toelichting.
  • De stukken voor de punten 4, 5, 6, 7 en 11 zijn vanaf woensdag 10 maart op te vragen bij secretaris@taverzo.nl
  • Punt 10: alle bestuursleden treden statutair af. De bestuursleden stellen zich herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor om het aantal leden van het bestuur terug te brengen tot 3 leden. Daarnaast zal het bestuur zich laten adviseren en bij laten staan door leden van de vereniging die hiervoor worden gevraagd.

De voorgestelde portefeuilleverdeling voor de leden die zich verkiesbaar stellen is als volgt:
Jacob de Boer: voorzitter en jeugdzaken
Bart van Oosterom: penningmeester
Edgar van der Meer: secretaris

Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
Eric Blanken: wedstrijdsecretaris senioren
Freek Werner: secretaris

De namen van eventuele tegenkandidaten moeten uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk door de voorzitter zijn ontvangen. Deze voordracht moet ondertekend zijn door tenminste tien gewone leden.

Aanmelding ALV

Aanmelden voor deelname aan de ALV kan vanaf heden door een bericht te sturen naar secretaris@taverzo.nl
U kunt zich aanmelden tot 21 maart 2021 tot 23:00 uur.

U krijgt de vergaderstukken na 10 maart of twee dagen na aanmelding (na 10 maart) per e-mail.

Na de sluitingsdatum (21 maart) ontvangt u een e-mail met daarin de link om in te loggen voor de digitale ledenvergadering.

Wij rekenen op uw “digitale” aanwezigheid, bent u onverhoopt toch verhinderd zijn dan graag afmelden via secretaris@taverzo.nl

Namens het bestuur van ttv Taverzo

J. de Boer, voorzitter

close

Taverzo nieuwsbrief

Laat een reactie achter