Uitnodiging ALV Taverzo voor (ere-)leden en ouders van jeugdleden

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van tafeltennisvereniging Taverzo, die zal plaatsvinden op woensdagavond 22 maart 2017 om 20.30 uur in de Taverzône 2.0, Willem Alexanderplantsoen 4, 2713 VM Zoetermeer.

Uitdrukkelijk wordt gemeld dat voor ieder jeugdlid (onder de 18 jaar) één ouder of voogd stemrecht heeft. Ouders zijn daarom ook van harte welkom.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen definitieve agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 maart 2016
 5. Jaarverslag 2016
 6. Financiële verantwoording 2016
 7. Benoeming kascontrolecommissie 2017
 8. Bestuursverkiezing
 9. Begroting 2017 en contributievoorstel
 10. Huishoudelijk reglement
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toelichting op de agenda

 • De punten 1, 2, 3, 7, 11 en 12 behoeven geen toelichting.
 • De stukken voor de punten 4, 5, en 6 liggen vanaf maandagavond 13 maart (circa 20:30 uur) in het clubgebouw ter inzage en zijn per e-mail vanaf zondag 12 maart opvraagbaar bij secretaris@taverzo.nl
 • Punt 8: alle bestuursleden treden statutair af en stellen zich herkiesbaar. De voorzitter is tevens belast met de jeugdzaken. Het bestuur stelt voor om als nieuwe bestuursleden toe te voegen de heren Edgar van der Meer en Freek Werner.

De voorgestelde portefeuilleverdeling voor de leden die zich verkiesbaar stellen is als volgt:

Jacob de Boer:                                               voorzitter en jeugdzaken

Bart van Oosterom:                                       penningmeester

Freek Werner:                                                secretaris

Eric Blanken:                                                  wedstrijdsecretaris senioren

Edgar van der Meer:                                     algemeen lid

Elsbeth van Velzen-Parmentier:                 algemeen lid

De namen van eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk door de secretaris te zijn ontvangen. Deze voordracht moet ondertekend zijn door tenminste tien gewone leden.

 • Punt 9: de begroting 2017 is als bijlage opgenomen bij het jaarverslag/de financiële verantwoording (pt. 5). Voorgesteld wordt om de kwartaalcontributie vast te stellen conform onderstaande tabel, met ingang van het 3e kwartaal 2017.

 

Categorie Per 1-7-2017

Kwartaalbedragen in €

Competitie senioren (NTTB)  61,50
Competitie jeugd (NTTB)  50,25
Recreanten senioren  44,10
Recreanten jeugd  37,80
Toeslag UBT-competitie    3,00
 • Punt 10: Het bestuur stelt voor om art. 26 lid 3 van het huishoudelijk reglement te laten vervallen omdat de NTTB het ballenbeleid heeft gewijzigd en het tegenwoordig is toegestaan om met de bal die Taverzo gebruikt voor trainingen ook in de afdelingscompetitie te spelen. De tekst van art. 26 lid 3 is als volgt:

Competitieteams ontvangen per competitie een setje wedstrijdballen. Verbruikt een team meer ballen dan zijn de kosten hiervoor voor het team.

 

Wij rekenen op uw komst, bent u onverhoopt toch verhinderd dan graag afmelden bij secretaris@taverzo.nl

 

Namens het bestuur van ttv Taverzo

 

Jacob de Boer, voorzitter

 

 

Laat een reactie achter