Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Aan alle leden, ereleden en ouders van jeugdleden van tafeltennisvereniging Taverzo

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van tafeltennisvereniging Taverzo, die zal plaatsvinden op woensdagavond 25 maart 2020 om 20.30 uur in de Taverzône 2.0, Willem Alexanderplantsoen 4, 2713 VM Zoetermeer. Uitdrukkelijk wordt gemeld dat voor ieder jeugdlid (onder de 18 jaar) één ouder of voogd stemrecht heeft. Ouders zijn daarom ook van harte welkom.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen definitieve agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 27 maart 2019,
 5. Jaarverslag 2019
 6. Financiële verantwoording 2019
 7. Verslag Kascontrlecommissie en decharge Bestuur
 8. Benoeming kascontrolecommissie 2019
 9. Bestuursverkiezing
 10. Begroting 2020 en contributievoorstel
 11. Inzet vrijwilligers
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting op de agenda

 • De punten 1, 2, 3, 7, 10 en 11 behoeven geen toelichting.
 • De stukken voor de punten 4, 5 6 en 10 liggen vanaf woensdagavond 11 maart in het clubgebouw ter inzage en zijn per e-mail opvraagbaar bij secretaris@taverzo.nl.
 • Punt 9: alle bestuursleden treden statutair af. De bestuursleden stellen zich herkiesbaar.

De voorgestelde portefeuilleverdeling voor de leden die zich verkiesbaar stellen is als volgt:

 • Jacob de Boer: voorzitter en jeugdzaken
 • Bart van Oosterom: penningmeester
 • Freek Werner: secretaris
 • Eric Blanken: wedstrijdsecretaris senioren
 • Edgar van der Meer: algemeen lid

De namen van eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk door de voorzitter te zijn ontvangen. Deze voordracht moet ondertekend zijn door tenminste tien gewone leden. 

Wij rekenen op uw komst, bent u onverhoopt toch verhinderd dan graag afmelden bij secretaris@taverzo.nl

Namens het bestuur van ttv Taverzo

Jacob de Boer, voorzitter

close

Taverzo nieuwsbrief

Laat een reactie achter