ALV Taverzo 27 maart 20:30 uur

Aan alle leden, ereleden en ouders van jeugdleden van tafeltennisvereniging Taverzo

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van tafeltennisvereniging Taverzo, die zal plaatsvinden op woensdagavond 27 maart 2019 om 20.30 uur in de Taverzône 2.0, Willem Alexanderplantsoen 4, 2713 VM Zoetermeer.

Uitdrukkelijk wordt gemeld dat voor ieder jeugdlid (onder de 18 jaar) één ouder of voogd stemrecht heeft. Ouders zijn daarom ook van harte welkom.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen definitieve agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 28 maart 2018, incl. actiepunten
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financiële verantwoording 2018
 7. Benoeming kascontrolecommissie 2019
 8. Bestuursverkiezing
 9. Begroting 2019 en contributievoorstel
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Toelichting op de agenda

 • De punten 1, 2, 3, 7, 10 en 11 behoeven geen toelichting.
 • De stukken voor de punten 4, 5, 6 en 9 liggen vanaf heden in het clubgebouw ter inzage en zijn per e-mail vanaf heden opvraagbaar bij voorzitter@taverzo.nl of door hem te bellen: 06-51748879
 • Punt 8: alle bestuursleden treden statutair af. De bestuursleden stellen zich herkiesbaar behalve Elsbeth van Velzen-Parmentier.
  De voorgestelde portefeuilleverdeling voor de leden die zich verkiesbaar stellen is als volgt:
  • Jacob de Boer: voorzitter en jeugdzaken
  • Bart van Oosterom: penningmeester
  • Freek Werner: secretaris
  • Eric Blanken: wedstrijdsecretaris senioren NTTB
  • Edgar van der Meer: algemeen lid
 • De namen van eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk door de voorzitter te zijn ontvangen. Deze voordracht moet ondertekend zijn door tenminste tien gewone leden.

Wij rekenen op uw komst, bent u onverhoopt toch verhinderd dan graag afmelden bij secretaris@taverzo.nl

Namens het bestuur van ttv Taverzo

J. de Boer, voorzitter

Let op: tijdens de ALV kan er vanaf 19:30 uur geen gebruik worden gemaakt van de speelzaal. De seniorentrainingen van 19:30 en 20:30 vervallen.

Laat een reactie achter